ALUT Society
  • להתקשרות מהירה
גודל גופן אA אA אA
מטרות
אלו"ט – האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, היא עמותת הורים הפועלת לטיפול וקידום ילדים, מתבגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, משלב האבחון ועד 120. העמותה פועלת לקידום זכויותיהם של למעלה מ- 30,000 המאובחנים עם אוטיזם ובני משפחותיהם (כ- 150,000 איש), מלווה ותומכת בבני משפחותיהם.

פעילות האגודה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים
א. קידום זכויות הילדים והבוגרים על הרצף האוטיסטי ובני משפחותיהם.
ב. הקמה, הפעלה ופיתוח שירותים לילד, לבוגר ולמשפחה.
ג. קידום הידע ועידוד המחקר בתחום האוטיזם.

קידום זכויות
קידום זכויות מתקיים מול כל מוסדות המדינה, רשויות מקומיות, הכנסת והממשלה על מנת להיטיב, לשפר ולהרחיב את השירותים לילד, לבוגר ולמשפחה באמצעות הסכמים, תקנות וחקיקה. זאת על מנת להבטיח את שיקומם, עתידם ומעמדם הכלכלי והחברתי.

הקמה, הפעלה ופיתוח שירותים
אלו”ט, כעמותת הורים, פועלת להקמה והפעלה של שירותים מגוונים בהתאם לצרכים ובכל טווח הגילאים.
השירותים שניתנים, תחילתם בגיל הרך במפגש של המשפחה עם המומחים של אלו”ט במרכז האבחון, והמשכם במעון יום שיקומי, טיפול בריאותי מקדם בגנים, ליווי במסגרות החינוכיות, הפעלת מסגרות פנאי, בתים לחיים למתבגרים ובוגרים עם אוטיזם, מרכזי תעסוקה ועוד. הפעלת השירותים נעשית בהתאם לתוכניות מקצועיות, המסתמכות על מחקר, ניסיון רב וידע שנצברו בעמותה.
פיתוח השירותים קהילתיים כמו נופשונים, מועדוניות וקייטנות מתרחב משנה לשנה כדי להקל על המשפחות לכל אורך השנה ובמיוחד בימי החופשות של מערכת החינוך.
מרכזי אלו”ט למשפחה פועלים בשישה מוקדים ברחבי הארץ: גבעתיים, חיפה, ירושלים, באר שבע, כרמיאל ובחברה הערבית בכל ימות השנה. אנשי המקצוע במרכזים למשפחה נותנים מענה, ליווי, מידע ותמיכה לאנשים על הספקטרום ולבני משפחותיהם ומספק שירותים מגוונים ביניהם: קבוצות תמיכה, הכשרות, הרצאות, מידע ועוד.
 
 
למידע נוסף בקרו באתר אלו"ט.