• להתקשרות מהירה
משרד המשפטים / האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה הנו הגורם המפקח, לצד גורמים נוספים, על פעילת עמותת עמנואל.

אפוטרופוס הוא אדם או תאגיד שמונה ע"י בית משפט או בית דין שרעי כדי לטפל בענייניו של אדם שאינו יכול לדאוג להם בעצמו ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו.
ניתן למנות אפוטרופוס לכל תחומי החיים של אדם, עניינים אישיים ורכוש, או לחלקם.
בית המשפט נעזר בהמלצת גורמי הרווחה לגבי הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס, והאפוטרופוס הכללי אחראי לפקח על האפוטרופוס לאחר שניתן צו המינוי. על האפוטרופוס לבצע את תפקידו במסירות וברגישות, לפעול בהתאם לרצון האדם ולטובתו, להיוועץ עמו ולשתפו במידע ובהחלטות הנוגעים אליו, ככל הניתן.